Referat fra ordinær & ekstraordinær generalforsamling 2021

Referat ordinær generalforsamling

Afholdt som virtuelt møde via Teams – 13. april 2021

 

DOWNLOAD BILAG: GENERALFORSAMLING BERETNING 2021

Foreningens nye direktør, Torben Vilsgaard, bød velkommen.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende projekter
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Forretningsudvalget foreslog Birger Schneider som dirigent – han blev enstemmigt valgt. Og Torben Vilsgaard blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamling er lovlig indvarslet og fuld beslutningsdygtig med 14 deltagere.

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden (Søren Bech) gav en kort historisk gennemgang frem til nu, hvor foreningen er blevet udnævnt til national klynge, og gav en gennemgang af hovedvilkårene for klyngetildelingen, her under hvordan den samlede finansiering virker. Endvidere oplyste han, at medlemmerne via et spørgeskema vil blive spurgt nærmere ind til deres forventninger i den nærmeste fremtid. Formandens beretning og den samlede præsentation er vedlagt som bilag til referatet.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

Pkt. 3 – Regnskaber

Regnskaberne for både 2019 og 2020 blev behandlet, da det ikke var muligt at afholde generalforsamling i 2020. Torben Vilsgaard gennemgik hovedtrækkene i begge regnskaber, hvor 2019 regnskabet viste et overskud på DKK 29.694 og et underskud i 2020 på DKK -125.791, og hvor efter egenkapitalen ultimo 2020 er negativ med DKK – 46.097. Torben Vilsgaard oplyste at foreningen har modtaget de første udbetalinger fra Erhvervsstyrelsen i marts 2021, og at likviditeten er god. Begge regnskaber blev enstemmigt godkendt

Der blev rettet en stor tak til AAU, GN Fonden og SoundHub Denmark, der alle har støttet foreningen finansielt de seneste 2 år.

Pkt. 4 Budget og kontingent

Kontingentstrukturen blev fremlagt og godkendt.

Mads Kragh gav udtryk for at han har kendskab til at kommuner og regioner yder ”tilskud” til flere andre klynger, hvorfor dette bør undersøges nærmere.

Endvidere gjorde dirigenten opmærksom på, at de nærmere regler for hvordan kontingent betalingen sker i praksis ved ”en skæv” indmelding fx midt på året skal specificeres nærmere i Forretningsudvalget.

Torben Vilsgaard gennemgik budgettet, der afspejler de indgåede aftaler med de bevilligende myndigheder (Erhvervsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen). Budgettet blev godkendt.

Pkt. 5 Indkommende forslag

Eneste indkommende forslag var et ønske om at ændre foreningens vedtægter, således at de afspejler vilkårene i de tildelte midler, dvs. navneforandring til ”Danish Sound Cluster”, ændring af formålsparagraf til ”et almennyttigt formål” og endelig at præcisere bestyrelsens sammensætning. Ændringer blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten konstaterede, at et fremmøde på 14 medlemmer, som udgør under halvdelen af alle medlemmer, betyder at forslaget endnu ikke er formelt godkendt, da vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte, og at mindst halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling om 2 uger med det eneste punkt ”ændring af vedtægter”. Her vil der være krav om, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen, for at den er godkendt (ref. – afholdes 28/4 kl 16.00).

Pkt. 6 Valg af bestyrelse

På valg var Søren Bech, Nikolai Bisgaard, Mads Kragh, Birger Schneider og Kim Rishøj, der alle genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. Desuden blev Thomas Bech Hansen, Force Technology, nyvalgt til bestyrelsen. Så den nu udgøres af 11 medlemmer.

Jan Østergaard, AAU påpegede vigtigheden af, at alle repræsenterede universiteter i bestyrelsen (p.t. kun AAU) er repræsenteret på ligestillet niveau.

Pkt. 7 – Valg af revisor

Forretningsudvalget indstillede statsaut. revisor Kim Vorret, PWC som foreningens ny revisor. Kim Vorret blev enstemmigt valgt.

Pkt. 8 – Eventuelt

Mads Kragh understregede vigtigheden af, at vi husker iværksætterne og særligt Lydens Hus.

Formanden sluttede af med en STOR tak til Forretningsudvalget for den kæmpeindsats det har været at få landet tildelingen af klyngebevillingen.

Dirigenten takkede for fremmødet og for god orden som den afsluttende bemærkning.

Efter konstituerede bestyrelsen sig som:

Formand Birger Schneider

Næstformand Nikolai Bisgaard

Forretningsudvalget består fremadrettet af Nikolai Bisgaard, Birger Schneider, Kim Rishøj og Peter Petersen genvalgt og Jan Østergaard

(Referat underskrevet)

Referat ekstraordinær generalforsamling

Afholdt som virtuelt møde via Teams.

 

Ekstraordinær generalforsamling i Danish Sound Network – 28. april 2021

Formanden bød velkommen til de 12 fremmødte (plus en fuldmagt til formanden), og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet med 2 ugers varsel, og derfor beslutningsdygtig.

På den ordinære generalforsamling var fremmødet ikke stort nok til, at der kunne vedtages de foreslåede vedtægtsændringer. Derfor er der indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, hvor det eneste punkt er genfremsættelse af forslag om ændring af vedtægterne. Hovedpunkterne i ændringerne er:

 • Foreningens navn ændres til Danish Sound Cluster
 • Foreningens formål ændres til at være almennyttig
 • Præcisering af at bestyrelsen skal have en bred sammensætning

Ændringerne blev enstemmigt godkendt, og dermed er de nye vedtægter vedtaget, da mere end 2/3 af de fremmødte stemte for.

Formanden takkede for fremmødet.

(Referat underskrevet)

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: