Vedtægter

• 1. Navn

Foreningens navn er ’Klyngesamarbejdet Danish Sound Cluster’, forkortet DSC.

• 2. Hjemstad

Foreningen vil altid have hjemsted i det geografiske område, der udgøres af Danmark.

• 3. Formål

På et almennyttigt grundlag er foreningens formål at etablere og drive et non-profit klyngesamarbejde, der sætter de danske forsknings-, uddannelses- og erhvervsmæssige styrkepositioner indenfor lyd (den danske lydbranche) i spil for gennem innovation at fastholde, styrke og brande en konkurrencedygtig lydbranche med et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø i Danmark.

• 4. Medlemmer

Enkeltpersoner, institutioner, organisationer og virksomheder, der er aktive i den danske lydbranche.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Ved indmeldelse betales forholdsvis kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

 Udmeldelse finder sted skriftligt med 6 måneders varsel til foreningens sekretariat. Ved udmeldelse tilbagebetales der ikke forholdsvis kontingent. 

Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfaldent kontingent, slettes uden videre.

• 5. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne. 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. 

Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, der skal meddeles skriftligt og som ikke kan have en varighed på mere end en måned fra udstedelsen. Fuldmagt kan meddeles til andre medlemmer og bestyrelsen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende projekter
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen. Beslutning om forhold, som ikke er på dagsorden, kræver at samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har en stemme.

Afstemningsproceduren for valg til bestyrelsen er, at hvert medlem kan stemme på op til det antal kandidater, der skal vælges, og at de kandidater, der får flest stemmer er valgt. Ved eventuel stemmelighed foretages der omstemning blandt de kandidater, der har opnået lige mange stemmer. Ved omstemning kan hvert medlem kun stemme på én af de kandidater, der er stemmelighed imellem.

Afstemninger skal finde sted skriftligt

• 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

• 7. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af op til 13 medlemmer. Bestyrelsen skal bestå af repræsentanter fra videnpartnere, virksomhedspartnere, medlemmer og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode og afgår på skift. På den stiftende generalforsamling vælges 6 medlemmer dog kun for 1 år. 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og næstformand. Disse formandsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

For at styrke foreningens virke har bestyrelsen mulighed for at nedsætte udvalg/arbejdsgrupper eller lave samarbejdsaftaler. Et udvalg/en arbejdsgruppe skal agere inden for rammerne udstukket af bestyrelsen, og alle væsentlige beslutninger skal forelægges bestyrelsen til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan til enhver tid opløse et udvalg.

• 8. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

• 9. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue i foreningen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Medlemmer har ved udtræden ikke noget krav på nogen andel af foreningens formue. 

• 10. Vedtægtsændringer, opløsning og eksklusion

Vedtægtsændringer, opløsning og eksklusion af medlemmer kan alene vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer og såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret både opgjort i antal medlemmer og efter stemmer.

Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringer, opløsning eller eksklusiv kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

• 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20.december 2018.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 28. april 2021

Dirigentens underskrift

Birger Schneider

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: