Referat fra ordinær & ekstraordinær generalforsamling 2022

Referat ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling i Danish Sound Cluster

26. april 2022, afholdt i Struer / virtuelt via Teams

 

Foreningens nye direktør, Torben Vilsgaard, bød velkommen.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende projekter
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Forretningsudvalget foreslog Peter Petersen som dirigent – han blev enstemmigt valgt. Torben Vilsgaard blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamling er lovlig indvarslet og fuld beslutningsdygtig med 16 deltagere.

 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden (Birger Schneider) gav en grundig status på foreningens arbejde.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

 

Pkt. 3 – Regnskaber

Regnskabet for 2021 er endnu ikke klart. Det skyldes at arbejdet med afrapporteringen til de 2 bevillingsgivere endnu ikke er afsluttet. Arbejdet har været betydelig mere omfattende end forventet. Regnskabets forventes klart indenfor den kommende uge, og det blev besluttet at så snart at regnskabet foreligger, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i maj måned.

 

Pkt. 4 Budget og kontingent

Kontingentstrukturen blev fremlagt og godkendt. Taksterne for virksomheder og ”professionelt” medlemskab fortsætter uændret. Der indføres en særlig kategori for iværksættere på DKK 1.000 / år (max 4 år gammel mv.), Endvidere indføres en takst for studerende på et engangsbeløb på DDK 150 dækkende hele studieperioden – men dog uden stemmeret.

Torben Vilsgaard gennemgik budgettet, der afspejler de indgåede aftaler med de bevilligende myndigheder (Erhvervsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen). Budgettet udviser et driftsoverskud på DKK 1,4 mio. – og med en positiv likviditet i hele perioden. Budgettet blev godkendt. Det blev understreget, at det er likviditeten der er begrænsningen, da hovedparten af vores indtægter er ”bagud” betalte.

Kontingentstrukturen og budgettet blev godkendt.

 

Pkt. 5 Indkommende forslag

Ingen

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelse

På valg fra bestyrelsen var (alle villige til genvalg):

 • Eddy Bøgh Brixen, selvstændig konsulent
 • Jan Østergaard, AAU
 • Claus Blaabjerg, Hottinger Brüel & Kjær
 • Peter Petersen, Sound Hub Denmark

Endvidere opstillede følgende nye kandidater:

 • Vibeke Pedersen, Troldtekt
 • Finn Agerkvist, DTU
 • Pauli Minnaar, IDUN Audio
 • Mette Vestergaard, Augmented Hearing

Alle de opstillede kandidater blev valg, og det betyder at bestyrelsen fremover har 13 medlemmer.

 

Pkt. 7 – Valg af revisor

Udskydes til ekstraordinær generalforsamling i maj.

 

Pkt. 8 – Eventuelt

Dirigenten takkede for fremmødet og for god orden som den afsluttende bemærkning.

Dirigentens underskrift

 

_____________________________________

Peter Petersen

(Referat underskrevet)

Referat ekstraordinær generalforsamling

21. juni 2022, afholdt i Struer med mulighed for on-line deltagelse

 

Dagsorden som i indkaldelsen:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 3. Valg af revisor
 4. Eventuelt 

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Torben Vilsgaard blev valgt som dirigent. .

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er lovlig indvarslet med 14 dages varsel, med e-mail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside, og er dermed fuld beslutningsdygtig.

 

Pkt. 2 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Udkastet til årsrapport var offentliggjort på hjemmesiden forud for generalforsamlingen. Årsrapporten blev gennemgået, uden at det gav anledning til spørgsmål. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 3 – Valg af revisor

Bestyrelsen havde indstillet genvalg af revisoren – Kim Vorret, PwC Danmark. Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 4 – Eventuelt

Dirigenten takkede for fremmødet og den gode orden, og afsluttede generalforsamlingen.

 

Dirigentens underskrift

Torben Vilsgaard, 21. juni 2022

(Referat underskrevet)

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: