Referat ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling i Danish Sound Cluster

26. april 2023, afholdt i Struer / virtuelt via Teams

 

Foreningens direktør, Torben Vilsgaard, bød velkommen.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende projekter
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Peter Petersen som dirigent – han blev enstemmigt valgt. Torben Vilsgaard blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamling er lovlig indvarslet og fuld beslutningsdygtig med 13 deltagere.

 

Pkt. 2 Formandens beretning

Formanden (Birger Schneider) gav en status på foreningens arbejde i 2022. Beretning gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer og blev taget til efterretning

 

Pkt. 3 – Regnskaber

Torben Vilsgaard gennemgik resultatet for 2022. Det gav ikke anledning til  kommentarer. Regnskabet blev godkendt.

 

Pkt. 4 Budget og kontingent

Torben Vilsgaard gennemgik budgettet, der afspejler de indgåede aftaler med de bevilligende myndigheder (Erhvervsstyrelsen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen). Det primære budget er likviditetsbudgettet, og der er positiv likviditet i hele 2023 med den nye kassekredit fra Jyske Bank.

Bestyrelsen foreslog en 10% forhøjelse af kontingenterne. Dette skal ses i lyset af at der ikke skete en regulering for 2022 og de generelle prisstigninger det seneste år.

Budget og kontingenterne blev godkendt.

 

Pkt. 5 Indkommende forslag

Ingen

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelse

På valg fra bestyrelsen var (alle villige til genvalg):

 • Birger Schneider, Chamaj
 • Søren Bech, B&O
 • Nikoloaj Bisgaard, selvstændig konsulent
 • Kim Rishøj, Sound Focus

Thomas Bech Hansen genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår Kristian Lykkemark Andersen, FORCE som nyt medlem.

Alle de opstillede kandidater blev valgt.

 

Pkt. 7 – Valg af revisor

PWC blev genvalgt

 

Pkt. 8 – Eventuelt

Dirigenten takkede for fremmødet og for god orden som den afsluttende bemærkning.

 

Dirigentens underskrift

_____________________________________

Peter Petersen

(Referat underskrevet)

Danish Sound Cluster

Hold dig opdateret

Tilmeld vores nyhedsbrev: